top of page

Obchodní podmínky

Pokud jste se rozhodli pro koupi jakékoliv služby (individální výuka NJ, doučování pro studenty, skupinové lekce) nebo online produktu (videolekce), souhlasíte s mými obchodními podmínkami v okamžiku uhrazení produktu. Níže si můžete přečíst, k čemu se nákupem zavazujete a jaké jsou povinnosti obou stran. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "PRODÁVAJÍCÍ":

Bc. Barbora Ziková, Msc.

IČO: 10943579 

Sídlo: Nová 18, 400 03, Ústí nad Labem, Česká republika

Nejsem plátce DPH.

E-mail: zikovabara@gmail.com

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla, ale preferuji emailovou komunikaci. Na uvedeném e-mailu jsem k dispozici i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako "Prodávající".

 

Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro služby prodávajícího, kterým je Barbora Ziková, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.nemcina.online nebo prostřednictvím e-mailu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.nemcina.online

Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena za lekce němčiny se může lišit podle domluvené délky a tématického zaměření kurzu. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

3.3. V případě zakoupení online produktu Videolekce přes SimpleShop obdrží kupující objednávku na uvedený e-mail, stejně tak bude doručen zakoupený produkt, či služba, po uhrazení. SimpleShop vás automaticky vyzve k úhradě objednávky. 

Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK, či EUR na účet Barbory Zikové 1035771408/6100. 

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Platbu je potřeba uskutečnit před zahájením kurzu, respektive před první lekcí. 

4.3. Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 10 dní od vystavení faktury. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Za digitální produkt Videolekce prodáváný pomocí platformy Simpleshop je možné platit i kartou (platební brána Comgate). Způsob platby si vybíráte sami a Simpleshop vás vyzve k úhradě na základě zvoleného způsobu.

Způsob dodání

5.1. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.2. E-lesson bude dodána v předem smluvený den, vždy nejpozději do 22.00 a opravena nejpozději do 48 hodin od odevzdání vypracovaných úkolů. Materiály k výuce jsou dodávány přes Google Classroom.

5.3. Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby. Po dodání materiálů je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává či sdílí včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kontaktujte mě v tomto případě na adrese zikovabara@gmail.com spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti

  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

Dále je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z osobních důvodů, na základě spolupráce, která nebude fungovat. Pokud zjistím, že pro vás nejsem vhodnou lektorkou a že naše spolupráce nefunguje, nebudu vás okrádat o čas ani o peníze. Zbývající část lekcí vám bude okamžitě proplacena zpět.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Absence na individuálních online lekcích němčiny

 

8.1. Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši. 

 

8.2. V případě, že se kupující omluví více než 24 hodin před lekcí, má dvě možnosti, jak si lekci nahradit. V případě jiných volných termínů ze strany prodávajícího je možno lekci nahradit v jiném termínu v následujících 7 dnech od zrušené lekce. Druhou možností je tzv. e-lesson, kdy budou studentovi zaslány materiály k samostudiu. Zadané úkoly následně opravím a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou.

8.3. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon, či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce němčiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.4. V případě dlouhodobé nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy - přerušení kurzu, náhradní termín apod.

8.5. Zakoupené lekce jsou nepřenositelné a nevratné a platí po dobu následující 4 měsíců. 

8.6. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na zikovabara@gmail.com) pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2. Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Doprava a platba online produktů (videolekce)

10.1. Platby za online produkty (videolekce) jsou možné skrze poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana).

10.2 Platby za online produkt (videolekce) probíhají kartou a platebními tlačítky bank. Po uhrazení částky a připsání sumy na účet prodávající obdrží kupující online produkt na emailovou adresu uvedenou v prodejním formuláři.

10.3 Reklamace plateb uskutečněných skrze platební brány ComGate a případné dotazy k platbám vyřizuje společnost ComGate Payments, a.s. 10.4 Kontakt na Comgate Payments, a.s.:

  • ComGate Payments, a.s.

  • Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

  • E-mail:  platby-podpora@comgate.cz

  • Tel: +420 228 224 267
     

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.07.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nemcina.online, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

 

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

bottom of page